Zamigana lektura

Zamigana lektura”.

Fundacja Kwadratura ma zaszczyt zawiadomić, że realizuje projekt „Zamigana lektura” który dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci. Jego celem jest upowszechnienie dorobku kultury osobom niedosłyszącym i głuchym. Bedzie to wydarzenie kulturalne on-line mające na celu czytanie lektur dla dzieci niesłyszących szkół podstawowych z wykorzystaniem języka migowego oraz animacji lalkowej.
Język migowy jest trójwymiarowy i dynamiczny a ręce, głównie dłonie i palce są jak aktorzy w przestrzeni. Kiedy połączymy język migowy z działaniem teatralnym, pozwolimy ciszę wypełnić pięknym gestem otwartym w przestrzeni słowa malowanego palcami. Zostaną przetłumaczone następujące dzieła: „Calineczka” J.Ch. Andersena, „Mały Książe” Antoine de Saint-Exupéry oraz „Drzewo do samego nieba” Marii Terlikowskiej.
Realizując ten projekt chcemy wykorzystać nowoczesne narzędzie technologii, jakim jest greenscreen. Opracowany materiał zostanie umieszczony na ogólnodostępnym YouTube.

Projekt „Zamigana lektura” adresowany jest dla dzieci, młodzieży niesłyszącej, dorosłych członków ich rodzin oraz nauczycieli. Jednak dzięki swojej dwujęzycznej formie odbiorcami naszego projektu mogą być również osoby słyszące. Łącząc w projekcie słowa, miganie 
i obraz odbiorcy zostaną wprowadzeni w świat kultury, zwiększą swoje kompetencje językowe, a także rozumienie świata i istniejących w nim zależności. 
Projekt pomoże zbudować poczucie tożsamości kulturowej ze względu na obecność bliskiego im języka przestrzenno- wizualnego. Poprzez swoją dwujęzyczność jest próbą̨ zjednoczenia dwóch światów słyszącego i niesłyszącego odbiorcy. Chcemy, uświadomić młodzieży, że warto zmieniać rzeczywistość przełamując bariery językowe. 
Często my dorośli nie dostrzegamy kulturotwórczego potencjału języka migowego, a jest on najłatwiejszą i najbardziej dostępną drogą do rozbudzania ekspresji i kreatywności. 
Projekt pomoże zrozumieć zależność, że przez komunikację przyswajamy sobie kulturę, a nasz sposób komunikowania się wyraża naszą kulturową niepowtarzalność. 

Na bieżąco będzie przedstawiać przetłumaczone dzieła.