Statut

 

STATUT

FUNDACJI ANIMACJI SPOŁECZNO – KULTURALNEJ

KWADRATURA

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą  Fundacja Animacji Społeczno – Kulturalnej KWADRATURA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:  Agnieszka Wypych, Monika Graf, Natalia Zawartka – Ignaszak, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Pana Arkadiusza Fraj w kancelarii notarialnej w Kaliszu, ul. Sukiennicza 8 w dniu 13 stycznia 2016 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Kalisz

§ 4

  1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
i w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju i promocji działań pożytku publicznego, a w szczególności:

a) wiedzy, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

b) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

c) krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku;

d) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

e) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

f) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

g) wspierania i wzmacniania postawy zaangażowania społecznego obywateli;

h) rozwijania aktywności lokalnej;

i) tworzenia sieci powiązań, konsolidacja twórczych działań;

j) pobudzanie społecznego dialogu poprzez edukację i animacje społeczno – kulturalną;

k) tworzenie i realizację dziecięcych projektów sprzyjających rozwojowi;

l) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym w szczególności wspieranie takich grup społecznych jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci i młodzież, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,

ł)  działania w obszarze rewitalizacji wraz z zintegrowanymi działaniami  wypracowanym
z mieszkańcami.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Upowszechnianie i popularyzację wiedzy, kultury, sztuki i tradycji.

2. Inicjowanie oraz realizacja publikacji, prowadzenie warsztatów, szkoleń, spotkań twórczych, spektakli, kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, festiwali, happeningów, animowanie wydarzeń kulturalnych itp.

3. Współdziałanie z twórcami, władzami, instytucjami, organizacjami i wszystkimi innymi zainteresowanymi działalnością Fundacji.

4. Udzielanie pomocy w przedsięwzięciach mających charakter obywatelski, kulturalny
i artystyczny.

5. Kampanie publiczne i medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu.

6. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań i projektów zgodnych z celami Fundacji.

7. Prowadzenie działalności dobroczynnej poprzez organizowanie pomocy, zbiórek
i gromadzenie funduszy w celu wspierania inicjatyw społeczności lokalnych.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. Darowizn, spadków, zapisów,

2. Dotacji i subwencji oraz grantów,

3. Dochodów z aukcji, zbiórek i imprez publicznych oraz loterii,

4. Dochodów z majątku Fundacji.

5. Odpłatnej działalności pożytku publicznego.

6. Dochody ze źródeł wymieniowych w ust. 1 mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 13

  1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Władze Fundacji.

§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do pięciu członków powoływanych przez Trzech Fundatorów na kadencję trzyletnią.

2. Członkowie Zarządu mogą pełnić swe funkcje dowolną ilość kadencji.

3. Każdy członek Zarządu może być przez Trzech Fundatorów odwołany przed końcem kadencji w przypadku niemożliwości pełnienia swych obowiązków, w przypadku działania niezgodnego z interesem lub statutem Fundacji lub przepisami prawa.

4. Na miejsce odwołanego członka przed końcem kadencji Trzej Fundatorzy powołuje nowego członka zarządu.

§ 15

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności :

1. Zarządzanie majątkiem Fundacji;

2. Kierowanie bieżącą działalnością statutową i gospodarczą Fundacji;

3. Podejmowanie decyzji o powołaniu lub likwidacji zakładów Fundacji;

4. Decydowanie o tworzeniu i likwidacji przez Fundację nowych podmiotów gospodarczych, o udziale Fundacji w i innych podmiotach gospodarczych, o nabywaniu i zbywaniu przez Fundację akcji, obligacji i udziałów;

5. Decydowanie o przeznaczeniu dochodów Fundacji;

6. Ustalanie systemu finansowego i systemu wynagrodzeń Fundacji i jej zakładów.

§ 16

Dla ważności posiedzenia Zarządu Fundacji niezbędne jest pisemne zawiadomienie o miejscu, terminie i przedmiocie obrad wszystkich członków Zarządu, oraz obecność co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, w przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 17

W skład pierwszego Zarządu Fundator powołał: Agnieszkę Wypych jako Prezesa Zarządu, jako członków Zarządu: Natalię Zawartkę – Ignaszak, Monikę Graf

Sposób Reprezentacji

§ 18

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 1.000 (jeden tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają w obecności całego Zarządu ,w tym Prezesa.

Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona
i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 20

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 21

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają
w drodze jednomyślnej uchwały  w obecności całego Zarządu, w tym Prezesa.

Likwidacja Fundacji.

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 23

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie, w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 24

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 25
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Kwadratura